top of page

La competència plurilingüe: un dels eixos centrals del nostre model d’aprenentatge de les llengües

Ruth Galve.jpg

RUTH GALVE BEORLEGUI

Professora de Llengua i Literatura

MERCÈ SABATÉ.jpg

MERCÈ SABATÉ SALAZAR

Directora pedagògica

Projecte Lingüístic de Centre

EDITORIAL

L'objectiu del nostre model d’aprenentatge de les llengües és formar alumnes competents en la dimensió comunicativa, des d’una perspectiva inclusiva, multidisciplinària i transdisciplinària, que reconegui i reforci el component transversal de les llengües, i plurilingüe.

En els darrers anys s’ha produït arreu del món un qüestionament de la funció de l’escola i dels seus ensenyaments, a tots els nivells, cercant de redefinir-ne la funció i les necessitats socials per als futurs ciutadans. The future of education and skills. Education 2030 (OCDE) o projectes com “Educació Demà” (Fundació Bofill) en són mostres a diferents escales. En el terreny de l’ensenyament-aprenentatge de llengües, la neurociència −específicament la neurolingüística− i les reflexions pedagògiques recents, han ofert aportacions molt rellevants que suposen un canvi de paradigma.

L’octubre del 2018 el Departament d’Educació presenta el document El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. L’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural, basat en els documents del Consell d’Europa sobre el plurilingüisme i en les pràctiques de l’aula, que té com a objectiu “’enfortir la cohesió social, enriquida pel coneixement d’altres llengües”. En aquest sentit, Educació avança d’aquesta manera cap a l’educació plurilingüe, que va més enllà de l’ensenyament de diverses llengües: la competència plurilingüe consisteix a desenvolupar una competència comunicativa única i usar diferents llengües per construir el coneixement.

Jesuïtes Educació (JE) i, per consegüent, Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús, participa des de l’inici de l’Horitzó 2020 amb el suport i la fonamentació teòrica del món universitari, d’aquesta nova mirada sobre l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i ho fa a través del Model d’Aprenentatge de Llengües, una dimensió específica, fonamental i estratègica del model educatiu de JE que defineix quina ha de ser l’educació lingüística, en un sentit ampli, dels nostres alumnes, articulat amb el suport i la validació teòrica de Blanquerna - Universitat Ramon Llull, d’una banda, i la fonamentació dels principis de la Societat Catalana de Pedagogia definits en el seu Marc d’Ensenyament de Llengües Vives.

Així doncs, el nostre projecte educatiu es defineix com a plurilingüe, prioritza un ambient multilingüe i intercultural en tots els espais i temps del centre educatiu, amb un enfocament global i transversal de les llengües; i és coherent i progressiu en la incorporació de les diferents llengües.

La primera llengua addicional és, preceptivament, l’anglès, veritable lingua franca, de comunicació transnacional en l’actual veïnatge universal. La segona llengua addicional és el francès. Una llengua que pertany a la mateixa família romànica del català i el castellà, amb un veïnatge geogràfic proper.

En l’àmbit metodològic, cal destacar que es prioritza un enfocament totalment comunicatiu. És prioritària la dimensió oral de la llengua com a font principal per a l’aprenentatge, posant l’accent a metodologies dialògiques, sobretot en les edats primerenques.

Així mateix, pel que fa a l’aprenentatge de la llengua anglesa, aquest es vehicula des de diferents escenaris, integrant-se de forma natural com a eina de comunicació en diferents contextos. Per tant, no podem parlar d’un sol escenari per a l’aprenentatge, sinó que aquest s’inclou de manera transversal en altres escenaris, potenciant així el seu vessant comunicatiu.

En el cas de l’aprenentatge de la llengua francesa, aquest se centra específicament en dotacions horàries pròpies, guiades sempre per docents especialistes en aquesta llengua.

grupo-jovenes-bocadillos-blanco-sobre-rojo.jpg
bottom of page